Profilaktyka

zapobieganie uzależnieniomNajważniejsze cele profilaktyki

Przyjmowanie środków psychoaktywnych przez ludzi, jest zjawiskiem coraz to bardziej odczuwalnym na ciele społeczeństwa, ale także posiada negatywne skutki na zdrowiu jednostki. Analizując statystyki pod kątem przyjmowania środków psychoaktywnych, można wywniskować, że liczba tych osób wzrasta diametralnie. Dlatego szczególną uwagę należy zwrócić na zastosowanie strategicznych działań profilaktycznych, skierowanych do najbardziej zagrożonych uzależnieniami grup społecznych. Instytucje zajmujące się profilaktyką, mają przed sobą trudne zadanie, ponieważ ich praca stoi niejako w opozycji, do tego co promują współczesne media i poszczególne środowiska i tendencje, niemniej jednak biorąc pod uwagę negatywne skutki tych zjawisk, próby zapobiegania uzależnieniom odgrywają dla całego społeczeństwa znaczącą rolę.

Czym właściwie jest profilaktyka?

Profilaktyka, to zespół świadomych działań, które mają na celu zapobieganie, ograniczenie występowania pewnych zjawisk, które wybiegają poza normy społeczne. Profilaktyką mogą zajmować się specjalistyczne instytucje, rządowe oraz pozarządowe. A jakie są jej funkcje? O tym w następujących punktach. Po pierwsze, profilaktyka pełni funkcje diagnostyczną, co jest swoistym sposobem rozpoznania problemu w danej grupie społecznej, diagnozuje, czy w danym przypadku zachodzą odpowiednie warunki do interwencji. Po drugie, funkcja opiekuńczo-wychowawcza, co znaczy objęcie opieką osób, które narażone są na styczność z impulsem negatywnym. Ma dostosować jednostkę do życia w społeczeństwie, przygotowanie jej do pełnienia poszczególnych ról społecznych. Jest to szczególnie ważne dla osób młodych, którzy mają problemy wychowawcze oraz szkolne, w ramach działalności pozalekcyjnej, można organizować różnorodne formy pomocy wychowawczo – kompensacyjnej. Można udzielać potrzebującym pomocy materialnej, kierować ich do specjalistycznych porani wychowawczo – zawodowych, a w poważniejszych przypadkach – do placówek ratujących stan zdrowia lub życie. Po trzecie, funkcja profilaktyczno-resocjalizacyjna, jak sama nazwa wskazuje, jej zadaniem nie jest jedynie szerzenie profilaktyki na dany temat, ale także resocjalizacja, co znaczy pomoc osobie borykającej się jakimś problemem w powrocie do życia w społeczeństwie.

działania profilaktyczneOgólnie rzecz biorąc, obszarem działania procesów profilaktycznych jest szerzenie idei dbania o swój stan zdrowia oraz udział w kształtowaniu świadomości na temat szkodliwych czynników społecznych. Współcześnie, można zauważyć trend poszerzania się kręgu realizatorów działań profilaktycznych. Jeśli chodzi o podział profilaktyki, to rozróżnia sie dwa rodzaje. Mianowicie pierwotną, która tworzy warunki sprzyjające prawidłowemu rozwojowi oraz wychowaniu, oraz wtórną, którą stosuje się w wypadku, gdy pewne zaburzenia już wystąpią i pojawi się konieczność pomocy w opanowaniu i przezwyciężeniu danego problemu. Podsumowując, profilaktyka jest istotnym działaniem, które zapobiega narastaniu problemów, które są w początkowym stadium.